به عبارتی وقتی سهمی در مسیر صعودی در حال رشد قیمت است فرد از ترس آنکه سود از بین نرود سریعا با اولین تلنگر سهامش را می فروشد و در مقابل ...