همان لحظه ای که فکر می کنی تمام اتفاقات بر وفق مرادت شده، ممکن است بزرگترین ضرر عمرت را بدهی...