به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به رشد قیمت دلار و توان جهش عایدی از یک سو و عرضه های اولیه سهام شرکت های زیر مجموعه از سوی دیگر با تحولات بنیادی خوبی همراه و با توجه به ریسک هم و پتانسیل بازدهی دو رقمی سیگنال خرید صادر کرد