در این شرایط نگاهی به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز از تداوم روند صعودی و شناسایی سود خبر می دهد. در دوره مورد بررسی صندوق های توسعه ملی، کارگزاری بانک ملی با کسب بیش از ١١ درصد بازده در رتبه های نخست قرار گرفتند و سهام بزرگ کاردان با سود....