در هفته گذشته چند سهم کم ریسک و پرریسک معرفی شد ؛ شامل : کاغذ پارس ١۴۶٠ تومانی که بدون نوسان خاصی در همان محدوده معرفی شده قرار دارد ؛ فولاد مبارکه ۴٢٠ تومانی که بیش از ١٠ درصدی بازدهی داده و رشد خوبی را تجربه کرده ؛ ملی سرب و روی ۴٢٠٠ تومانی که سد های قیمتی را شکسته و با حفظ صف خرید ، بیش از ١۵ درصدی بازدهی داده ؛ بانک شهر ٢٢٠ تومانی که تا قیمت های ٢۵٠ تومانی صعود خوبی را تجربه کرده و لعابیران ٢٣٠٠ تومانی که در نرخ ٢۵٠٠ تومان با توقف همراه شده است.