طی آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به بهمن، بانک ملت درآمد حاصل از اعطای تسهیلات خود را طی دوره یازده ماهه مبلغ ٢٢٢٠٠٠۴٠٢ میلیون ریال گزارش نموده که ٢٠٣١۶١۶٠ میلیون ریال از این مبلغ مربوط به دوره یک ماهه بهمن می‌باشد که نسبت به میانگین ماهانه دوره ١٠ ماهه گذشته ......