این در شرایطی ست که ٢٠٠٠ تومان حد ضرر برای خریداران خواهد بود و منطقی ست که دوره سرمایه گذاری در این سهم، میان مدت انتخاب شود...