بهمن ماه در مقایسه با دی از نظر رخدادهای سیاسی، ماه آرامتری بود؛ از جمله رخدادهای مهم سیاسی در بهمن عدم موفقیت حزب دموکرات ایالات متحده در استیضاح دونالد ترامپ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پس از کش مکش های فراوان بود.