سرمایه گذاران در بازارهای مالی به این امید که بزودی ریسک ها کاهش می یابند حضوری قدرتمند در این بازارها داشته اند اما در بازار فلزات پایه چنین دیدگاهی وجود نداشته در نتیجه شاهد افت شدید قیمت ها هستیم. برای درک تحولات آینده باید به دو نکته توجه داشت. در مطلب حاضر ..