در خصوص عملکرد شرکت لازم به ذکر است طی دوره یک ماهه دی به عنوان اولین ماه از سال مالی ٩٩ و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت ٢۴۶٧ تن گزارش شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١۶٣٩ تن محصول، افزایش ۵١ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز .........