صندوق های همیان سپهر، آهنگ سهام کیان، آوای سهام کیان، ایساتیس پویای یزد و امین آوید با کسب بازده بیش از ۶ درصد برترین های این دوره بودند. همچنین صندوق های بانک خاورمیانه، بورسیران....