در این زمینه بانک تجارت قصد واگذاری بلوکهای فولاد، رتاپ، بجهرم و ... را دارد. در بانک پارسیان واگذاری اپال سنگان و فولاد سبزوار را در برنامه دارد...