محصولات شرکت در دو گروه کلی روغن نباتی و روغن کارمزدی دسته بندی می‌گردد که طی دوره یک ماهه دی به عنوان اولین ماه از سال مالی منتهی به ٣٠-٠٩-١٣٩٩، تولیدات شرکت ١٢۶٣٠ تن محصول شامل ١١١٩١ تن روغن نباتی و ........