در حالی که بازدهی بازار طی هفته گذشته به محدوده ٣ درصد رسید صندوق های آهنگ سهام کیان، مبین سرمایه، نوید انصار، ارزش کاوان آینده، فیروزه موفقیت، همیان سپهر و پیشتاز با کسب سود بیش از....