در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ١٠ ماهه سال جاری تولیدات شرکت شامل ٣۵٢۵٢٩٠ تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٣۶۴۵٧٣٩ تن محصول، کاهش ٣ درصدی تولیدات را نشان می‌دهد. در بخش فروش......