آیا تو حاضری سکه طلا را به هر قیمتی بخری؟ پس سهامت را به هر قیمتی نخر.