بانک ها باید سرمایه های غیرنقد خود مانند ساختمان و غیره را تبدیل کرده تا به این ترتیب توان مالی خود را افزایش دهند...