در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ١٠ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولید و فروش شرکت ۵٠۵۶١ دستگاه اکسل خودروهای سبک، سنگین باری و سواری بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ......