از ریسک کردن نترس و با پذیرش ریسک به استقبال نوسانات برو. یک ناخدا با وجود آگاهی از خطر، دل به دریا می زند ...