بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دی، طی دوره ٧ ماهه سال جاری تولیدات شرکت شامل انواع ظروف شیشه‌ای و جار، بالغ بر ۴١٨۵٧ تن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال با تولید ۴٢٧١٧ تن محصول........