گاها شرکت های در حال توسعه، حاشیه سود کمی دارند اما با تغییرات مناسب در آینده ممکن است با جهش سودآوری همراه گردند لذا مقایسه ...