از جمله سهامی ست که طی چند هفته اخیر مورد توجه بوده است. سهم بعد از طی یک رالی پر قدرت از هر دو کانال صعودی کوتاه مدت و میان مدت خارج شد و پس از برخورد به مقاومت...