طی معاملات روز دوشنبه در بازار شاهد افزایش هیجانات ناشی از برخی اخبار سیاسی در کشور بودیم چنانکه با وجود رشد شاخص در دقایق ابتدای و رشد آن تا ۴۵۶۶٨٠.۵۵ واحد، ناشی از شروع معاملات در برخی نمادها با........