تولیدات شرکت شامل شمش بیلت، شمش خالص و شمش آلیاژی می‌باشد که بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دی، شرکت طی ده ماهه سال جاری موفق به تولید ١۴٧٢٣۵ تن محصول شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١۴۴٧۶۶ تن، افزایش.........