عملکرد هفتگی سنگ آهن هفته پیش بدترین عملکرد در شش ماه اخیر بود. قیمت تمامی مواد صنعتی از اسید سولفوریک گرفته تا لاستیک و ... طی هفته های گذشته کاهش یافته و به دلیل ابهام هایی که درباره ریسک های موجود وجود دارد ..