صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز با توجه به جو مثبت حاکم بر بازار، تداوم ورود نقدینگی از این رشد بی نصیب نماندند. بیش از نیمی از صندوق ها هفته گذشته موفق به شناسایی سود بیش از بازده ۴.۴ درصدی...