به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و افزایش نرخ محصولات و تعدیل مثبت و ورود جریان نقدینگی قوی به سهم سیگنال خوبی را صادر کرد