در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ١٠ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت ۶۵٩٧ هزار تن انواع محصولات گرم، سرد، روکش‌دار و سایر محصولات گزارش شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۵۶٣٧ هزار تن محصول، افزایش .........