رشد نرخ‌ در بازارهای کالایی داخلی ادامه دار است! این وضعیت تنها یک دلیل دارد و آن ورود تقاضای فصلی برای خریدهای سنتی در پایان سال است و به این زودی‌ ها به اتمام نمی‌ رسد. البته...