ابتدای آذر که در محدوده ١١٠٠ تومان در بولتن معرفی شد، اکنون ظرف مدت ٨٠ روز به مقاومت و تارگت مهمی رسیده که ...