در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ٩ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، مجموع تولیدات شرکت شامل صفحات دریچه کشویی و قطعات نسوز ٢۵٩١۴ عدد بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٣٨ درصدی در تولید داشته است. همچنین طی این دوره تولیدات جرم......