طی دوره ١٠ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دی، بانک تجارت درآمد خود را از محل سود تسهیلات اعطایی مبلغ ١۴٧٧۶٩٠٨٣ میلیون ریال گزارش نموده که ١۵۵٠٧١١٨ میلیون ریال از این مبلغ مربوط به دوره یک ماهه دی می‌باشد. بر این اساس.......