در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ١٠ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت شامل محصولات ساختمانی، مهندسی و آلیاژی طی این دوره بالغ بر ٣۶٢٧٩٨ تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید .......