نکته قابل توجه طی گزارش فعالیت ماهانه دی، افزایش در تولیدات شرکت طی این ماه نسبت به سایر ماه‌های سال می‌باشد. در این گزارش تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه دی ٧٢١ تن گزارش شده است که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ٩ ماهه گذشته، افزایش..........