کالایی‌ ها باز هم جریان رشد قیمت‌ ها را از سر گرفته‌ اند، تا خوش‌ بینی به رشد تقاضا در روزهای پایانی سال زودتر از موعد خود نمایی کند. اگر چه چشم‌ انداز بازارهای کالایی چندان هم روشن ارزیابی نمی‌ شود، اما...