طی گزارش فعالیت ماهانه دی، میزان تولیدات این ماه ١٣۶١٢٨ تن گزارش شده که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ٩ ماهه گذشته آن، تقریباً بدون تغییر بوده است و این در حالی است که مقدار فروش طی این ماه .........