در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ٩ ماهه سال جاری تولیدات شرکت بالغ بر ١٣٣٩٨٣۶ عدد انواع کمک فنر بوده که در مقایسه با تولید ١٠٨۵٠٣٧ عدد کمک طی دوره مشابه سال قبل، افزایش ٢٣ درصدی تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین مقدار فروش ........