در سبد هفته گذشته ۴ سهم معرفی شد ؛ شامل : «فولاد کویر» ٢۵۵٠ تومانی که در سطوح ٢٧٣٨ تومان صف خرید سنگین بود و می رود تا بازدهی قابل توجهی به همراه داشته باشد. «کماسه» هم به عنوان سهم پرریسک در قیمت های ٢٧٠٠ تومان معرفی شد و این سهم نیز در قیمت های ٣١٠٠ تومان صف خرید است. «بترانس» ١٠٨٠ تومانی به عنوان سهم پرریسک دیگر اکنون با بازدهی بیش از ١۶ درصدی همراه شده است. در نهایت «غشصفا» دیگر سهم پرریسک سبد اکنون با نوسانات منفی مواجه شده که توصیه به نگهداری آن می گردد.