شرکت طی دوره ٩ ماهه سال جاری ١۵۶۵۵٢ تن انواع محصولات شامل پودر و مایعات البسه تولید نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١۴١۶٠١ تن محصول، افزایش ١١ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز مقدار فروش با رشد ..........