نکته قابل توجه طی گزارش فعالیت ماهانه شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران، افزایش تولید محصول طی آذر می‌باشد. بر اساس این گزارش میزان تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه آذر ٢۵٧ تن می‌باشد که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره هشت ماهه گذشته، افزایش ٣١ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. طی این ماه و در بخش فروش اما .......