بر اساس گزارش فعالیت، تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه آذر ٣٠٩٧٨٣ تن اسلب، بلوم و بیلت بوده است که با نبود تولید گندله طی این ماه، مجموع تولیدات در مقایسه با میانگین ماهانه مربوط به دوره ٨ ماهه گذشته آن، کاهش ........