طی سال مالی منتهی به ٣٠-٠٩-١٣٩٨ و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت طی این سال ٢٣١٢۴١٣٢ قالب انواع محصول بوده که در مقایسه با سال مالی قبل با تولید ٢۴٧۶٩۵۶٣ قالب، کاهش ٧ درصدی تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره مقدار فروش نیز ............