طی گزارش فعالیت ماهانه آذر، شرکت تولیدات خود را طی این ماه ٨٢۵٧٠٨ تن گزارش نموده است که نسبت به میانگین ماهانه مربوط به دوره ٨ ماهه گذشته آن، افزایش ٣ درصدی داشته است. اما در بخش فروش عملکرد شرکت .........