در یک هفته گذشته صندوق هایی همچون سرو سودمند مدبران، ارزش کاوان آینده، بورسیران، توسعه تعاون، گنجینه رفاه و نقش جهان با کسب سود بیش از ١٣ درصد از بازده بازار ...