رشد قیمت سنگ آهن در روزهای اخیر امیدهایی نسبت به رونق بازار این ماده خام و دیگر مواد خام پدید آورده است. اما بهتر است سرمایه گذاران به توصیه های مهم کارشناسان توجه کنند. در مطلب حاضر به واقعیت های ..