هیجان بی هیجان! دورنمای بازار به شدت پیچیده است و تنها می‌ توان گفت، که باید از نوسان قیمت‌ ها ترسید. اگر چه شتاب افت قیمت‌ ها اندکی تعدیل شده ولی بازار نگرانی‌ های خاص خود را دارد. در شرایطی که...