منطقی ست که ریسک های سیستماتیک نظیر آنچه در دی ماه رخ داد را نه می توان به دایره محاسبات وارد کرد و نه از آن خارج نمود، فقط باید نحوه رفتار با این شرایط را یاد گرفت. در این مطلب نه تنها از تجربیات صد ساله دنیا در اتفاقات این چنینی درس خواهیم گرفت بلکه مدیریت صحیح دارایی را به طور واقعی ...