نکته قابل توجه طی گزارش فعالیت ماهانه آذر، کاهش در مقدار تولید و فروش نسبت به میانگین ماهانه دوره ١٠ ماهه گذشته شرکت می‌باشد. بر اساس این گزارش تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه آذر ۶٠٢٢۵ تن بوده است که در مقایسه با میانگین ماهانه سال جاری، کاهش ........