بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آذر، تولیدات شرکت طی دوره ٩ ماهه سال جاری ١۶٩۶٧١٠۴ کیلوگرم می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١٧٩۶٩٢٨٨ کیلوگرم محصول، کاهش ۶ درصدی تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین ناشی از کاهش تولید، فروش نیز ......