اکنون پس از ۵٠ روز و بازدهی حدود ٣۵ درصدی علیرغم روزهای منفی، شاهد صف خرید سنگین در این نماد هستیم که بروزرسانی نمودار سهم خالی از لطف نخواهد بود...